کلید های میانبر ضروری کیبورد Keyboard Shortcuts

کلید های میانبر کیبورد به طور مناسبی زمان فرآیندی که در حال انجامش هستید را کاهش داده و این ویژگی را به شما می دهد که بجای کلیک های فراوان و کار نچندان خوشایند با موس ، دستتان را روی کیبرد نگه دارید به سادگی فعالیتهای مدنظرتان را انجام دهید.

حتی زمانی که با ویندوز یا سیستم عامل مورد علاق خوذ شروع به کار میکنید و  با پنجره های آن آشنا نیستید میتوانید از این کلیدهای میانبر برای دسترسی ساده به صفحات مختلف و انجام فعالیت های مختلف استفاده نمایید.

در اینجا بهترین میانبر های ویندوز را که نیاز است بدانید برایتان آورده ایم.

کلید های میانبر ضروری کیبورد

کپی و جابجایی

Ctrl + c : کپی کردن موارد انتخاب شده ( copy )

Ctrl + x : جابجا کردن موارد انتخاب شده ( cut )

Ctrl + v : قرار دادن موارد کپی یا جابجا شده ( paste )

انتخاب موارد مورد نظر

Ctrl + A : انتخاب همه ی موارد موجود در صفحه ( select all )

کلید های جهت دار + Shift : انتخاب جز به جز یک متن یا موارد در یک صفحه

کلید های جهت دار + Ctrl + Shift : انتخاب یه بلاک از یک متن

پیدا کردن متن

Ctrl + F : باز کردن پنجره ی جستجو برای یافتن عبارتی در همان صفحه

ابزار متن

Ctrl + B : ابزار پر رنگ کردن متن

Ctrl + I : ابزار کج کردن متن

Ctrl + U : ابزار ایجاد خط زیر نوشته در متن

ساخت ، باز کردن ، سیو و پرینت

Ctrl + N : باز کردن یک فایل جدید یا صفحه ی جدیدی از مرورگر

Ctrl + O : باز کردن یک فایل

Ctrl + S : سیو کردن فایل مورد نظر ( save )

Ctrl + P :  پرینت گرفتن ( print )

کار با تب و پنجره ها

Ctrl + T : باز کردن یک تب جدید در مرورگر خود

Ctrl + Shift + T : باز کردن مجدد تبی از مرورگر که به تازگی بسته اید

Ctrl + H : مشاهده ی تاریخچه ی جستجوی مرورگر خود ( history )

Ctrl + W : بستن پنجره

بازگشت و رفتن به جلو

Ctrl + Z : بازگشت به عملیات قبل

Ctrl + Y : رفتن به عملیات جلو

جابجایی در متن

کلید جهت راست + Ctrl : جابجا شدن به ابتدای کلمه ی بعد در متن

کلید جهت چپ + Ctrl : جابجا شدن به ابتدای کلمه ی قبل در متن

کلید جهت پایین + Ctrl : جابجا شدن به ابتدای پاراگراف بعد در متن

کلید جهت بالا + Ctrl : جابجا شدن به ابتدای پاراگراف قبل در متن

Ctrl + Home : جابجا شدن به ابتدای متن

Ctrl + End : جابجا شدن به انتهای متن

جابجایی پنجره ها

کلید جهت راست + Win : انتقال پنجره به سمت راست صفحه نمایش

کلید جهت چپ + Win : انتقال پنجره به سمت چپ صفحه نمایش

کلید جهت بالا + Win : بزرگ کردن پنجره به طور نمایش کامل در صفحه

کلید جهت پایین + Win : انتقال پنجره به نوار وظیفه

عملکرد کلیدها

F1 : باز شدن پنجره ی کمک برنامه ( help )

F2 : نامگذلری پوشه یا برنامه ی انتخاب شده

F3 : باز کردن پنجره ی جستجو برای یافتن عبارتی در همان صفحه

F4 : انتخاب نوار آدرس در مرورگر Windows Explorer

F5 : بارگذاری مجدد صفحه ( refresh )

F6 : جابجا شدن به قسمت های مختلف پنجره یا محیط Desktop

عکس برداری از صفحه

Alt + Print Scrn  : عکس برداری از محیط پنجره ی دلخواه

Ctrl + Print Scrn : عکس برداری از تمام صفحه ی نمایش

کار با ویندوز

Ctrl + Alt + Delete : باز کردن محیط Windows Task Manager

Alt + Tab :انتخاب برنامه ی موردنظر از بین برنامه های باز شده

Win + R : باز کردن پنجره Run

Win + D : نمایش محیط Desktop

Win + L : قفل کردن کامپیوتر

Ctrl + Shift + N : ساختن پوشه ی جدید

Shift + Delete : پاک کردن موارد انتخاب شده بدون قرار گرفتن در Recycle Bin

Alt + Enter : باز شدن پنجره ی properties پوشه یا برنامه ی موردنظر