تفاوت دستور enable password و enable secret در رمزگذاری سیسکو

از موارد بسیار مهم و کاربردی برای تنظیم سوییچ و روتر های سیسکو ، ایجاد رمز برای ورود به محیط privillage mode می باشد. برای ایجاد آن ، دو راه وجود دارد که در این مقاله به توضیح آن می پردازیم.

دستور enable password

با زدن دستور

password ‘your password’

در محیط Global mode می توانید برای دستگاه خود رمز بگذارید یا رمز جدید را جایگزین رمز قبلی کنید. اما رمزگذاری با روش enable password با امنیت پایین تری می باشد و به اصطلاح plain-text (متن ساده) می نامند چرا که با زدن دستور

show running-config

در محیط privillege mode می توانید رمز خود را بطور واضخ ملاحظه کنید.

تفاوت دستور enable password و enable secret در رمزگذاری سیسکو

دستور enable secret

با زدن دستور

secret ‘your password’

در محیط Global mode می توانید دستگاه موردنظرتان را رمزگذاری کنید یا رمز جدیدی جایگزین کنید. این روش نسبت به روش enable password امنیت بالاتری دارد و رمز شما را با رمزگذاری MD5 و به شکل Hash شده ذخیره می کند.

با زدن دستور

show running-config

در محیط privillege mode رمز خود را به شکل Hash میبینید. همچنین در کنار آن عددی از ۰ تا ۷ به شما می دهد که نشان از پیچیدگی رمز شما دارد.

تفاوت دستور enable password و enable secret در رمزگذاری سیسکو

نکته!!!

درصورتی که هر دو نوع رمزگذاری را فعال کرده باشید، بطور پیش فرض اولویت با enable secret می باشد(به دلیل امنیت بالاتر) و برای login کردن می بایست رمز مربوط به آن را وارد کنید.

نکته!!!

رمز گذاری سیسکو نسبت به حروف بزرگ و کوچک انگلیسی حساس است و بین آن ها تفاوت قائل می شود.به همین دلیل بهتر است برای امنیت بالاتر، در انتخاب رمز هم از حروف کوچک و هم از حروف بزرگ استفاده کنید.


ریکاوری پسورد سوییچ یا روتر سیسکو – آموزش سیسکو

پسورد گذاشتن روی سوئیچ سیسکو

پسورد گذاشتن روی روتر سیسکو

تغییر پسورد سوئیچ سیسکو

تغییر پسورد روتر سیسکو

دستورات سیسکو

تفاوت دستور enable password و enable secret در رمزگذاری سیسکو